Adviesbureau


Grenswaarden

Een akoestisch rapport moet weergeven of wordt voldaan aan gestelde grenswaarden voor geluid. Indien daar niet aan wordt voldaan moet worden aangegeven wat er wordt ondernomen zodat er wel kan worden voldaan. Eventuele maatregelen, omschreven in het akoestisch rapport, worden uiteindelijk bindende voorschriften.
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen vergunningplichtige bedrijven en bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen.

Vergunningplichtige bedrijven

In het geval van een vergunnigplichtig bedrijf levert het akoestisch rapport de inzichten en achtergronden waarop het bevoegd gezag haar afwegingen en besluiten baseert - en geluidvoorschriften zijn onderdeel daarvan. Het bevoegd gezag heeft, binnen zekere grenzen, de ruimte om voor een bedrijf passende geluidgrenswaarden vast te stellen. Dat kunnen waarden zijn die boven de voorkeursgrenswaarden liggen, maar dan moet bijvoorbeeld wel aangetoond worden dat er alles aan gedaan is om het geluidniveau zo laag mogelijk te krijgen. Met andere woorden: dat er is gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare techniek.

Activiteitenbesluit

Het activiteitenbesluit formuleert algemene eisen, ook voor geluid. Afwijking van de algemene eisen is mogelijk als een gemeente in een geluidnota zogenaamde gebiedsgerichte grenswaarden heeft geformuleerd. Zo'n geluidnota (een door de gemeenteraad goedgekeurd besluit) kan bijvoorbeeld in uitgaangsgebieden hogere grenswaarden toestaan, of voor rustige woonwijken strengere grenswaarden. Daarnaast heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen. Dat kunnen bijvoorbeeld voorschriften zijn aan de bedrijfsvoering of de activiteiten die moet waarborgen dat aan de geluidgrenswaarden kan worden voldaan. Een voorbeeld van een maatwerkvoorschrift is een geluidbgrenzer in een horeca gelegenheid.


Zie ook:
Activiteitenbesluit
Gezoneerd industrieterrein

Technisch bureau van Eeden is u graag met advies van dienst.