Normen


Landelijk beleid

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wetten, besluiten, voorschriften en standaards.
Het voert te ver hier diep op in te gaan maar ten aanzien van de wet milieubeheer zijn de volgende zaken van belang:
Er zijn standaard voorschriften ten aanzien van maximaal aanvaardbare geluidniveaus voor niet-vergunningplichtige bedrijven, zie hiervoor: Activiteitenbesluit.
Voor bedrijven die wel een vergunning aan moeten vragen zullen door het bevoegd gezag vergunningvoorschriften worden opgesteld, waaronder ook grenswaarden voor het geluid. Een akoestisch rapport vormt de basis voor deze geluidvoorschriften.
Het bevoegd gezag (gemeente of provincie) moet bij het opstellen van de voorschriften uitgaan van de wet milieubeheer en alle daaraan gerelateerde en afgeleide besluiten en regelingen. De aanwijzingen voor het opstellen van geluidvoorschriften zijn weergegeven in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

De wijze waarop er moet worden gemeten en gerekend aan geluid is weergegeven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Dit is een uitgave van het ministerie van (destijds) VROM. De rekenmethode voor de overdracht van geluid die hierin is beschreven vertoont veel overeenkomsten met de rekenmethode volgens ISO 9613-2.
Internationale normen (standaards) komen in het kader van industrielawaai eigenlijk niet aan bod.

Lokaal beleid

Gemeenten kunnen in een geluidnota zogenaamde gebiedsgerichte grenswaarden opgeven. Deze geluideisen krijgen dan voorrang op de algemene eisen van het Activiteitenbesluit. Rustige woonwijken kunnen zo beter worden beschermd tegen ongewenst geluid, en in horeca-concentratiegebeiden en op bedrijventerreinen kan meer ruimte worden gemaakt voor activiteit. Een geluidnota moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd.