Aanpak van het akoestisch onderzoekIn een akoestisch rapport wordt de geluidbelasting bij geluidgevoelige bestemmingen* bepaald en getoetst aan grenswaarden. Het kan ook zijn dat grenswaarden nog niet vast staan en het bevoegd, aan de hand van het akoestisch rapport, daarover moet beslissen. Het akoestisch rapport moet dan een voldoende accurate beschijving geven van de activiteiten, en het geluid dat deze voortbrengen.
In vrijwel alle gevallen wordt een berekening van de geluidbelasting gemaakt basis van geluidsmeting dichtbij de bron en modellering van de omgeving. Een speciaal computerprogramma berekent dan de overdracht en het geluid bij bijvoorbeeld woningen in de omgeving.

Deze opzet is nodig omdat bij de geluidgevoelige bestemming* meting van het geluid ten gevolge van het bedrijf meestal niet mogelijk is; een geluidmeter kan niet onderscheiden waardoor het geluidniveau wordt veroorzaakt. Verkeer is in de regel de belangsrijkste bron van stoorgeluid bij geluidsmeting, soms zijn dat naburige bedrijven. In ontwerpsituaties is modellering en simulatie natuurlijk de enige optie.
De methode van het onderzoek is omschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgegeven door het Ministerie van VROM.
*: onder geluidgevoelige bestemming wordt verstaan een woning (van derden!), scholen, zieken- of verpleeghuizen. Voor meer info: zoek met "geluidgevoelige" op de Infomil site.